• Tanssiopisto Uusikuu
 

Tanssilajien kuvaukset

Lastentanssi

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. Varhaisiän opintojen tavoitteena on luoda pohjaa perusopinnoissa tarvittavalle tanssitekniikalle sekä sosiaalisille ja ilmaisullisille valmiuksille ja pitkäjänteiselle harrastamiselle. Varhaisiän opinnoissa tanssin elementteihin tutustutaan monipuolisesti eri tanssitekniikoita ja perinteitä hyödyntäen leikin, ilmaisun ja elämyksellisyyden ollessa keskeisessä osassa opetusta. Varhaisiän opinnoissa kullakin tasolla opiskellaan pääsääntöisesti kaksi vuotta ja opetus etenee kunkin ryhmän valmiuksien mukaisesti, ottaen huomioon lapsen fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen kehityksen sekä tarpeet. Lastentanssiryhmässä opiskellaan noin 4-7 -vuoden ikäisenä.

Nykytanssi

Tanssiopisto Uusikuun pääopetusaine on nykytanssi. Opintojen tavoitteena on tutustuttaa oppilas nykytanssin tekniikkaan, liikesanastoon ja yleisemmin taidetanssin tapa- ja opiskelukulttuuriin. Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin iloa ja elämyksiä sekä luomaan elinikäinen suhde tanssiin ja kulttuuriin. Opetuksella pyritään tukemaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on luoda turvallinen, anatomisesti oikea tanssitekniikka, tukea luontevaa esiintyjyyttä, itsensä ilmaisua ja luovuutta. Keskeistä tanssin opiskelussa on toiston ymmärtämisen merkitys sekä terveen kehonkuvan kehittyminen. Oppilas aloittaa yleensä perusopinnot siirtyessään peruskoulun ensimmäiselle tai toiselle luokalle. Nykytanssin perusopinnot jakautuvat viiteen opintojaksoon, jolla kullakin opiskellaan pääsääntöisesti kaksi vuotta. Aikaisempien tasojen sisältöjä syvennetään myöhemmillä jaksoilla.

Syventävät opinnot

Taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään on mahdollisuus liittää syventäviä opintoja. Tanssiopiston toiminta-alueella tarjotaan mahdollisuuksien mukaan perusopetustuntien lisänä säännöllistä syventävää opetusta, lisäkursseja ja esiintymistoimintaa. Nykyiset syventävien opintojen ryhmät ovat entiseltä nimeltään esiintyviä ryhmiä. Esiintymistoiminta käsittää kevätnäytöksissä yms. esiintymisen, mutta erityisesti syventävistä opinnoista puhuttaessa myös mahdollisesti katselmuksiin/ kilpailuihin tähtäävän harjoittelun ja esiintymisen. Tämä tapahtuu työpajatoimintana, jota voidaan tarjota joko säännöllisesti syventäviä opintoja suorittaville ryhmille tai alueelta tarvittaessa erikseen koottaville esitysryhmille.

Syventävien opintojen tavoitteena on antaa innostuneille ja motivoituneille oppilaille mahdollisuus lisätunteihin; antaa oppilaille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan tanssissa, hankkia lisää esiintymiskokemusta, työskennellä vierailevien koreografien kanssa, työskennellä taiteiden välisesti sekä yli ikäryhmärajojen. Syventäviin ryhmiin ei ole pääsykoetta, vaan kaikki toimintaan sitoutuneet ja motivoituneet Tanssiopiston oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumisen edellytyksenä on osallistuminen Tanssiopiston perusopetuksen viikoittaisille tunneille. Syventävät opinnot voi aloittaa 8 -vuotiaana.

Aikuisopinnot

Tällä hetkellä Tanssiopisto Uusikuu ei järjestä aikuisopintoja.